Kallelse till årsmöte 24/4

Var med och påverka! Kom till vårt årsmöte måndagen den 24 april klockan 17 – se bifogad kallelse! Resebidrag för dig som vill vara med är möjligt att söka så du kan åka till Stockholm över helgen och sedan delta i mötet på måndagseftermiddagen.

Du betalar medlemsavgiften till vårt bankgironummer 900-2890

Vi ses!

Härmed kallas du till föreningsstämma/årsmöte i den ideella föreningen LHON Eye Society

Tid: Måndagen den 24 april kl 17-19

Plats: Synskadades Riksförbund, Sandsborgsvägen 52, Enskede Tunnebanestation Skogskyrkogården, linje 18.

Kallade: Alla betalande medlemmar i föreningen – du kan också delta per telefon om du anmäler dig så sänder vi dig ett konferensnummer som du kan ringa. 

Enligt föreningens stadgar som bifogas denna kallelse kommer du att få information om projektet LEBERX. OM du inte fått boken SE FRAMÅT så får du den på stämman eller genom att sända ett mail till info@lhon.se Vi berättar också om arbetet med LHON-registret som är inlett tillsammans med ett nytt material om ANHÖRIGAS ROLL. Du får information och vi får dina synpunkter. Båda är lika viktiga, förstås. 

Anmälan: Anmäl om du kommer till årsstämman via info@lhonl.se så vet vi hur mycket fika som ska beställas. 

Valberedningen består av: Mattias Winsa och Gunnar von Sydow. Årsredovisningen kommer att sändas ut när den är reviderad – snarast. 

Så här står det om stämman i stadgarna:

§ 9 Föreningsstämma/årsmöte

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Föreningsstämman ska hållas i Stockholm eller den ort som styrelsen beslutar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till medlemmarna skall ske skriftligen genom brev, e-post eller per fax. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt uppgift om förekommande ärenden. Styrelsen kallar till föreningsstämma.

På ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 
7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Redogörelse för styrelsens arbete under året 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
14. Val av revisor samt suppleant
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

Ladda hem inbjudan som word-dokument här