Kallelse till extra årsmöte i LHON Eye Society

Härmed kallas du som medlem (som har betalat eller inte betalat årsavgiften för 2016 – kolla med oss eller ditt samvete)

Plats: Telenor Katarinavägen 15 Stockholm – eller per telefon

Tid: Måndagen den 12 september klockan 17-18

Om du inte kan medverka fysiskt är du välkommen att anmäla att du deltar per telefon. Skicka då ett mail till krister.inde@lhon.se eller krister@inde.nu  med ditt telefonnummer så ringer vi upp dig och du deltar per högtalartelefon

Mötet är föranlett av att vi inte vid ordinarie årsmöte i våras kunde fastställa vår årsredovisning i reviderat skick. Det kan vi nu och vår nya styrelsemedlem Anton Blomberg – kassören från Karlstad – kommer att föredra densamma. I övrigt följer vi våra stadgar – se bifogade handling med de nya stadgarna – när det gäller dagordningen. Vi kommer dessutom att redovisa de bidrag vi fått från SRF om projektstöd och administrativ stöd samt hur projekt LEBERX planerar sin avslutning med bland andra en gemensam konferens den 20 – 21 januari då vi återigen kommer att kunna mötas i trevliga och lärorika former. Då publiceras den nya boken och filmen SE FRAMÅT och websidan www.exfix.se med mera. Kallelsen till Hagaberg den 20-21 januari kommer nästa vecka, men boka redan nu!

Dagordning för extra årsmåte

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete under året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Val av ordförande i föreningen
 2. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 3. Val av revisor samt suppleant
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 5. Övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Se bilagor

Stadgar – LHON Eye Society – Antagna 8 dec 2015 (pdf)

Årsredovisning 2015 LHON Eye Society (pdf)