LHON Eye Society årsmöte 2 april - agenda och årsredovisning

Bäste medlem i den ideella föreningen LHON Eye Society!

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i föreningen för verksamhetsåret 2018.

Tid: Tisdagen den 2 april 2019 klockan 17.15 – 19.30

Plats: Gotlandsgatan 44, SRF Stockholms lokaler (T-bana Skanstull) – som förra året

Anmälan om deltagande: info@lhon.se, senast 25/3

Program: Genomgång av sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna från september 2015.

Det här är det sjunde verksamhetsåret i föreningen. Verksamhetsberättelsen bifogas och senare kommer den ekonomiska redovisningen att sändas ut i reviderat skick. Läs gärna igenom det aktiva årets händelser och har du frågor, ställ dem innan eller i samband med årsmötet.

Årsmötet avslutas med en presentation av och diskussion kring NATIONELLT KOMPETENSCENTER FÖR LHON, NKC-LHON vid CMMS.

Så här står det i stadgarna om kallelse och dagordning vid årsmötet:

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Föreningsstämman ska hållas i Stockholm eller den ort som styrelsen beslutar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till medlemmarna skall ske skriftligen genom brev, e-post eller per fax. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt uppgift om förekommande ärenden. Styrelsen kallar till föreningsstämma. 

På ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete under året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 14. Val av revisor samt suppleant
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning av årsmötet

Presentation av och diskussion kring NKC-LHON. Vad ska det innehålla, kosta och ge oss?

Bästa hälsningar

Krister Inde
Ordförande LHON Eye Society på uppdrag av styrelsen i föreningen

Ladda hem verksamhetsberättelse för 2018 här